2020-03-27

Ochrona Danych Osobowych

Ogólna klauzula informacyjna

Działając na podstawie art. 13 Rozporządzenia Parlamentu Europejskiego i Rady (UE) 2016/699 z dnia 27 kwietnia w sprawie ochrony osób fizycznych w związku
z przetwarzaniem danych osobowych i w sprawie swobodnego przepływu takich danych oraz uchylenia dyrektywy 95/46/WE (ogólne rozporządzenie o ochronie danych – dalej „RODO”), informuje się, że:

1) Administratorem Państwa danych osobowych jest Powiatowa Stacja Sanitarno-Epidemiologiczna w Staszowie reprezentowana przez Państwowego Powiatowego Inspektora Sanitarnego w Staszowie /Dyrektora Powiatowej Stacji Sanitarno-Epidemiologicznej
z siedzibą w Staszowie przy ulicy Szpitalnej 37/14, 28-200 Staszów, telefon: 15 864 27 86, mail: psse.staszow@pis.gov.pl;

2) Inspektorem Ochrony Danych wyznaczonym przez Administratora jest Pani Urszula Klimczak, danekontaktowe: ul. Szpitalna 37/14, 28 - 200 Staszów, telefon: 15 864 27 86, email: iod.staszow@wsse-kielce.pl

3) Państwa dane osobowe będą przetwarzane w celu:

- realizacji obowiązku prawnego ciążącego na administratorze (art. 6 ust 1 lit. c)
- wykonywania przez administratora zadań realizowanych w interesie publicznym lub sprawowania władzy publicznej powierzonej administratorowi (art. 6 ust. 1 lit. e)

4) Państwa dane osobowe mogą być udostępniane innym odbiorcom lub kategoriom odbiorców danych osobowych uprawnionych na podstawie odpowiednich przepisów prawa

5) Państwa dane osobowe będą przetwarzane przez okres niezbędny do realizacji celów
w których zostały zebrane, lecz nie krócej niż okres wskazany w przepisach
o archiwizacji

6) zgodnie z RODO przysługuje Państwu:

            - prawo dostępu do swoich danych oraz otrzymania ich kopii

            - prawo do sprostowania (poprawiania) swoich danych

            - prawo do usunięcia danych osobowych – w sytuacji, gdy przetwarzanie danych nie następuje w celu wywiązania się z obowiązku wynikającego z przepisu prawa lub w ramach sprawowania władzy publicznej

            - prawo do ograniczenia przetwarzania danych

            - prawo do wniesienia sprzeciwu wobec przetwarzania danych

            - prawo do wniesienia skargi do Prezesa Urzędu Ochrony Danych Osobowych

7) w przypadku przetwarzania przez Administratora Państwa danych na podstawie zgody osoby, której dane dotyczą – podanie danych jest dobrowolne ale niezbędne do realizacji określonego celu.

 

 

 

 


 

Przeczytaj, jak przetwarzamy Twoje dane

Tożsamość administratora

Administratorem danych jest Minister Cyfryzacji, mający siedzibę w Warszawie (00-060) przy ul. Królewskiej 27.

Dane kontaktowe administratora

Z administratorem można się skontaktować poprzez adres email mc@mc.gov.pl, formularz kontaktowy pod adresem https://www.gov.pl/cyfryzacja/kontakt, lub pisemnie na adres siedziby administratora.

Dane kontaktowe inspektora ochrony danych osobowych

Administrator wyznaczył inspektora ochrony danych, z którym może się Pani / Pan skontaktować poprzez email iod@mc.gov.pl. Z inspektorem ochrony danych można się kontaktować we wszystkich sprawach dotyczących przetwarzania danych osobowych oraz korzystania z praw związanych z przetwarzaniem danych.

Cele przetwarzania i podstawa prawna przetwarzania

Pani / Pana dane będą przetwarzane w celu realizacji obowiązku prawnego o którym mowa w art. 9 ust. 4 pkt 3) oraz art. 9 ust. 4 a ustawy z dnia 6 września 2001 r. o dostępie do informacji publicznej.

Odbiorcy danych lub kategorie odbiorców danych

Pani/Pana dane osobowe mogą być przekazywane podmiotom przetwarzającym dane osobowe na zlecenie administratora tj. Centralnemu Ośrodkowi Informatyki.

Okres przechowywania danych

Dane będą przetwarzane przez okres niezbędny do utrzymania Scentralizowanego Systemu Dostępu do Informacji Publicznej.

Prawa podmiotów danych

Przysługuje Pani/Panu prawo dostępu do Pani/Pana danych oraz prawo żądania ich sprostowania oraz usunięcia po okresie, o którym mowa powyżej.

Prawo wniesienia skargi do organu nadzorczego

Przysługuje Pani/Panu również prawo wniesienia skargi do organu nadzorczego zajmującego się ochroną danych osobowych w państwie członkowskim Pani / Pana zwykłego pobytu, miejsca pracy lub miejsca popełnienia domniemanego naruszenia.
Biuro Prezesa Urzędu Ochrony Danych Osobowych (PUODO)
Adres: Stawki 2, 00-193 Warszawa
Telefon: 22 860 70 86

Informacja o dobrowolności lub obowiązku podania danych

Podanie przez Panią/Pana danych osobowych niezbędne, do stworzenia stron Biuletynu Informacji Publicznej, o których mowa w ust. 2, oraz przetwarzania informacji publicznych, w tym ich przeszukiwania według kryteriów przedmiotowych i podmiotowych.
Zapoznałem się