2020-03-27

Przedmiot działalności

Przedmiotem działalności Powiatowej Stacji Sanitarno-Epidemiologicznej w Staszowie jest zapewnienie właściwego nadzoru sanitarnego i zapobiegawczego na terenie powiatu staszowskiego w skład którego wchodzą:

Miasta i gminy: Staszów, Połaniec, Osiek, Szydłów, Oleśnica
Gminy: Bogoria, Łubnice, Rytwiany

Powiatowa Stacja zapewnia realizację zadań Państwowego Powiatowego Inspektora Sanitarnego w Staszowie z zakresu zdrowia publicznego w celu ochrony zdrowia ludzkiego przed niekorzystnym wpływem szkodliwości i uciążliwości środowiskowych, zapobiegania powstawaniu chorób, w tym chorób zakaźnych i zawodowych oraz kształtowania odpowiednich postaw i zachowań prozdrowotnych.

Powiatowa Stacja wykonuje zadania w szczególności z zakresu:

 • higieny środowiska;

 • bezpieczeństwa żywności, żywienia i przedmiotów użytku;

 • higieny pracy w zakładach pracy;

 • higieny warunków i procesów nauczania oraz wychowania;

 • higieny wypoczynku i rekreacji;

 • nadzoru nad warunkami higieniczno-sanitarnymi, jakie powinien spełniać personel medyczny, sprzęt oraz pomieszczenia, w których są udzielane świadczenia zdrowotne;

 • chorób zakaźnych i innych chorób spowodowanych warunkami środowiska;

 • działalności oświatowo-zdrowotnej i promocji zdrowia.

Powiatowa Stacja wykonuje zadania poprzez:

 1. Prowadzenie spraw w zakresie nadzoru sanitarnego, w tym czynności kontrolnych w ramach:

  • nadzorowania oraz egzekwowania higienicznych warunków pracy w zakładach pracy,

  • sprawowania nadzoru nad warunkami procesów nauczania i wychowania oraz warunkami wypoczynku i rekreacji dzieci i młodzieży,

  • nadzorowania warunków higieny środowiska, obiektów użyteczności publicznej oraz miejsc zbiorowego wypoczynku i rekreacji,

  • nadzorowania bezpieczeństwa zdrowotnego żywności, żywienia i przedmiotów użytku,

  • zapobiegawczego nadzoru sanitarnego,

 2. Działalność przeciwepidemiczną, w tym planowanie i współuczestniczenie w działaniach  zapobiegających szerzeniu się chorób wysoce zakaźnych i szczególnie niebezpiecznych.

 3. Prowadzenie postępowania w sprawie choroby zawodowej.

 4. Inicjowanie, organizowanie, koordynowanie, prowadzenie i nadzorowanie działalności na rzecz promocji zdrowia.

 5. Opracowywanie analiz i ocen, w tym środowiskowych i epidemiologicznych.

 6. Prowadzenie sprawozdawczości z zakresu statystyki publicznej.

 7. Opracowywanie projektów planów pracy oraz sprawozdań z działalności Powiatowej Stacji.

 8. Przygotowywanie wniosków o ukaranie w sprawach o wykroczenia.

 9. Przygotowywanie spraw związanych z wszczęciem i prowadzeniem dochodzenia oraz wnoszenie i popieranie aktów oskarżenia.

 

Przeczytaj, jak przetwarzamy Twoje dane

Tożsamość administratora

Administratorem danych jest Minister Cyfryzacji, mający siedzibę w Warszawie (00-060) przy ul. Królewskiej 27.

Dane kontaktowe administratora

Z administratorem można się skontaktować poprzez adres email mc@mc.gov.pl, formularz kontaktowy pod adresem https://www.gov.pl/cyfryzacja/kontakt, lub pisemnie na adres siedziby administratora.

Dane kontaktowe inspektora ochrony danych osobowych

Administrator wyznaczył inspektora ochrony danych, z którym może się Pani / Pan skontaktować poprzez email iod@mc.gov.pl. Z inspektorem ochrony danych można się kontaktować we wszystkich sprawach dotyczących przetwarzania danych osobowych oraz korzystania z praw związanych z przetwarzaniem danych.

Cele przetwarzania i podstawa prawna przetwarzania

Pani / Pana dane będą przetwarzane w celu realizacji obowiązku prawnego o którym mowa w art. 9 ust. 4 pkt 3) oraz art. 9 ust. 4 a ustawy z dnia 6 września 2001 r. o dostępie do informacji publicznej.

Odbiorcy danych lub kategorie odbiorców danych

Pani/Pana dane osobowe mogą być przekazywane podmiotom przetwarzającym dane osobowe na zlecenie administratora tj. Centralnemu Ośrodkowi Informatyki.

Okres przechowywania danych

Dane będą przetwarzane przez okres niezbędny do utrzymania Scentralizowanego Systemu Dostępu do Informacji Publicznej.

Prawa podmiotów danych

Przysługuje Pani/Panu prawo dostępu do Pani/Pana danych oraz prawo żądania ich sprostowania oraz usunięcia po okresie, o którym mowa powyżej.

Prawo wniesienia skargi do organu nadzorczego

Przysługuje Pani/Panu również prawo wniesienia skargi do organu nadzorczego zajmującego się ochroną danych osobowych w państwie członkowskim Pani / Pana zwykłego pobytu, miejsca pracy lub miejsca popełnienia domniemanego naruszenia.
Biuro Prezesa Urzędu Ochrony Danych Osobowych (PUODO)
Adres: Stawki 2, 00-193 Warszawa
Telefon: 22 860 70 86

Informacja o dobrowolności lub obowiązku podania danych

Podanie przez Panią/Pana danych osobowych niezbędne, do stworzenia stron Biuletynu Informacji Publicznej, o których mowa w ust. 2, oraz przetwarzania informacji publicznych, w tym ich przeszukiwania według kryteriów przedmiotowych i podmiotowych.
Zapoznałem się